Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési Tájékoztató

 - ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

 

Adatkezelő:

Casa Budapest Kft. (továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhely: 1164 Budapest, Ostoros út 48. b. ép.

Telephely: 1133 Budapest, Pannónia utca 68.

Cégjegyzékszám: 01 09 947466

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 22979522-2-42

Telefonszám: + 36 30 390 04 29

E-mail: info@casabudapest.hu

 

 

Tárhelyszolgáltató:

ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Cg. szám: 09-09-020636

Tel.: +36-1/234-5012

 

 

 

Az Adatkezelő a jelen szabályzat útján tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat (a továbbiakban: „Felhasználó”) a casabudapest.hu honlappal kapcsolatban az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint a felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat mindenkori egyoldalú megváltoztatására, módosítására. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A Felhasználó a weboldal használatával egyidejűleg elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen szabályzatot. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

 

 

FOGALMAK

A jelen szabályzat alkalmazásában:

§  Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

§  Adatkezelő: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a Casa Budapest Kft.;

§  Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

§  Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosíthat;

§  Adatvédelmi incidens: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény;

§  Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

§  IP cím: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

 

 

 

AZ ADATKEZLÉS ALAPELVEI

§  Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság

A személyes adatok kezelése csak meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap) alapján történhet. A személyes adatokat tisztességesen és az érintett által átlátható módon kell kezelni. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyszerű és érthető nyelvezettel kell megadni.

§  Célhoz kötöttség

Az adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthetőek. Az adatok további kezelése is csak e célokkal összhangban történhet.

§  Adattakarékosság

Az adattakarékosság alapelvének értelmében az adatgyűjtés és az adatkezelés azokra az adatokra korlátozandó, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.

 

 

 

 

A KEZELT ADATOK KÖRE

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe.

Az adatkezelés céljai: a honlap használata, a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A Felhasználók köre: a Weboldalra látogatók.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.

 

 

 

 

ONLINE VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), telefonszám, számlázási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám), címzett neve, címe, címzett telefonszáma, címzett e-mail címe, a vásárláskori időpontja, a vásárláskori IP cím.

Az adatkezelés céljai: a Felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, vásárlás teljesítése, szabályszerű számla kiállítása, visszaigazolás, vásárlással, számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése, követelések érvényesítése, technikai műveletek végrehajtása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján.

A Felhasználók köre: valamennyi vásárló Felhasználó.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az elektronikus úton kötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a szerződés érdekében használjuk és azokat annak megszűnésekor vagy jogszabályban meghatározott határidő elteltével töröljük, megsemmisítjük. A Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése értelmében a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik.

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus úton kötött szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen a személyes adatok megadása azért, hogy a rendelését teljesíteni tudjuk; az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

 

 

 

KAPCSOLATFELVÉTEL, PANASZKEZELÉS ÍRÁSBAN

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése merülne fel, problémája akadna a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Casa Budapest Kft-vel.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, a felhasználó és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, az utólagos bizonyíthatóság.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: az érintett által megadott személyes adatok. Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a Casa Budapest Kft. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

Az adatkezelés időtartama: amennyiben írásban, vagy e-mailen üzenetet küld részünkre, az üzenetet legfeljebb 5 évig őrizzük meg.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a Casa Budapest Kft. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a panasz másolatával öt évig megőrzi a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján.

 

 

SÜTI – COOKIE KEZELÉSE

A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon. A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. Weboldalunk használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön számítógépében. Az oldal harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik a weboldalon. A cookie-k, sütit törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Továbbá le is tilthatóak a sütik, cookie-k. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál információt.

MI A COOKIE-K CÉLJA?

Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például a Felhasználó számára legrelevánsabb tartalom vagy hirdetés megjelenítésére; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére; valamint szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére. Az általunk használt cookie-k, képpontok és egyéb hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre változhat.

HOGYAN KELETKEZIK A COOKIE?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

HOGYAN HASZNÁLÓDIK A COOKIE?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja például a regisztrált felhasználót.

MILYEN COOKIE-T HASZNÁLUNK?

Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. Honlapunk általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken felül újabb fajtákat is alkalmazunk.

Munkameneti/Átmeneti cookie: ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Tárolt/Állandó cookie: ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat.

A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket:

Analitika/Elemzés: ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Közösségi hálózatok: lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, termékeink információit másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Média: ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Funkcionális: ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse fel a www.allaboutcookies.org weboldalt.

HOGYAN TÖRTÉNIK A COOKIE-K KEZELÉSE?

Különféle módokon, de a kliensnek lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon állíthatóak be a böngészők:

§   Minden cookie elfogadása

§   Minden cookie elutasítása

§   Minden egyes cookie használatról értesítés kérése

A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét. A leggyakrabban használt böngészők beállításaival kapcsolatban segítséget nyújthatnak az alábbi weboldalak.

§   Internet Explorer

§   Firefox

§   Chrome

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben. Akkor is használunk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak regisztrált fiókja, illetve ha kijelentkezett a fiókból. Ha például a Felhasználó kijelentkezett a fiókjából, a következők megkönnyítésére használunk cookie-kat:

§   levélszemetet (spam) küldők fiókjainak azonosítása és letiltása;

§   a fiók helyreállítása, ha esetleg elvesztene a hozzáférés;

§   további biztonsági funkciók biztosítása, mint például a bejelentkezési értesítések és a bejelentkezés-jóváhagyások;

§   kiskorú személyek hamis születési dátummal való regisztrálásának megakadályozása;

§   az oldalon és máshol megjelenített hirdetések megjelenítése, kiválasztása, értékelése, mérése és értelmezése (a társvállalkozásaink vagy partnereink által vagy nevében megjelenített hirdetéseket is beleértve);

§   elemzési információk összeállítása azokról a személyekről, akik szolgáltatásainkkal, valamint hirdetőink és partnereink weboldalaival érintkezésbe lépnek.

A szolgáltatások és használóinak rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelem érdekében akkor is elhelyezünk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak fiókja regisztrálva, de ellátogatott a webhelyünkre. Például ezek a cookie-k segítenek észlelnünk és megakadályoznunk a szolgáltatás megszakítását célzó támadásokat, valamint a hamis fiókok tömeges létrehozását. Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn, GooglePlus) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, amelyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni.

 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelések önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Weboldal technikai fejlesztése, a Felhasználó jogainak védelme. A statisztikai összesítés az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

 

 

 

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

§   az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

§   az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

§   az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

§   a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

§   a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény);

§   a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.).

A Casa Budapest Kft. a weboldal teljes körű használata, pl.: szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az ügyfél kérésére, a regisztráció törlésével azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat).

 

 

 

 

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

A Casa Budapest Kft. mint adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat átadhatja:

§   azoknak, akik a társaság megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését végzik, ideértve az esetleges perek vagy egyéb eljárásokkal összefüggésben a társaság jogi képviselőjét is;

§   számlázási és egyéb jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek (pl. bíróságok, választottbíróságok) részére;

§   a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak.

A társaság a felhasználó személyes adatait a honlap üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és módon, a honlap üzemeltetése és/vagy karbantartása céljából a felhasználó személyes adatait az alábbi adatfeldolgozóknak továbbítja:

§   a Google Inc. és a Google csoportba tartozó más vállalatok részére, akár küldföldre (azaz harmadik országba) is;

§   a Facebook Inc. részére, akár küldföldre (azaz harmadik országba) is.

Számlázási adatfeldolgozó: a KBOSS.hu Kft. ( székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószáma: 13421739-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-303201, , email: info@szamlazz.hu, postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/c.), mint a Számlázz.hu oldal üzemeltetője adatfeldolgozóként jár el, csak a számlákon szereplő adatokhoz fér hozzá. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli. Adattovábbítás célja: díjbekérő és számla kiállítása.

A személyes adatokat továbbá a társaság könyvelője, az EMT Könyvelő Kft. (székhely: 1086 Budapest Szerdahelyi u 4-8. 3. em. 16.; cégjegyzékszám: 01-09-995734; telefonszám: +36 70/385 6054; e-mail cím: info@emtkft.hu) kezelheti, aki a társasággal kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Továbbá a társaság munkatársai kezelhetik a személyes adatokat, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 

 

 

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

1.    Tájékoztatáshoz való jog

A Casa Budapest Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

2.    Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

3.    Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Casa Budapest Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, valamint a hiányos adatok kiegészítését.

4.    Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Casa Budapest Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

§   személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

§   az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

§   az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

§   a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

§   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

§   a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Casa Budapest Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

§   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

§   az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

§   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

§   az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.    Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.    Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.    Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

 

 

A FELHASZNÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – világosan és közérthetően – tájékoztatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználó jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelő a Felhasználó részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Adatkezelő a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyikének teljesülése esetén nem köteles tájékoztatni a Felhasználókat.

 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes és tevőleges hozzájárulása az adatkezeléshez. A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit, és hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez. A felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a Casa Budapest Kft-t nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Casa Budapest Kft. a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatainak kezeléséhez (ideértve a továbbítást és a feldolgozást is) adott hozzájárulása a megrendelések, vásárlások, illetve a holnapon keresztül nyújtott vagy hirdetett egyéb szolgáltatások teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. A felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha személyes adatainak kezeléséhez, továbbításához, vagy feldolgozásához adott hozzájárulását részben vagy egészben visszavonja vagy módosítja, úgy rendeléseinek, vásárlásainak teljesítése, illetve az egyéb szolgáltatások nyújtása lehetetlenné válhat, és a Felhasználót ennek következtében érő valamennyi kárért kizárólag a Felhasználó felel. A Casa Budapest Kft. e károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.

E szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Casa Budapest Kft-t mint adatkezelőt.

A Casa Budapest Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

Az Adatkezelő figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően járjon el.

 

 

 

 

Budapest, 2020. október 1.

Casa Budapest Kft.